Prawo budowlane

Działa Prawa budowlanego w naszej kancelarii świadczy usługi doradztwa oraz reprezentacji Klientów w postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego. Oferujemy inwestorom pomoc w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego, wspomagamy również wykonawców i podwykonawców a także uczestników procesu budowlanego wskazanych w Ustawie – Prawo budowlane.

W szczególności służymy pomocą w sprawach związanych z:
– przeprowadzaniem badań prawnych nieruchomości oraz regulacją stanów prawnych nieruchomości,
– uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego
– uzyskaniem decyzji – pozwolenie na budowę, dokonaniem zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
– uzyskaniem decyzji – pozwolenie na rozbiórkę,
– legalizacją samowoli budowlanej,
– uzyskaniem decyzji – pozwolenie na użytkowanie budynku,
– zmianą sposobu wykorzystania obiektu budowlanego,
– sporządzaniem oraz opiniowaniem projektów umów, w tym umów związanych z realizacją wspólnej inwestycji, dzierżawą nieruchomości, prawem pierwokupu, zarządem nieruchomością oraz umów o wykonawstwo i podwykonawstwo robót budowlanych,
– wsparciem Klientów w negocjacjach umów o roboty budowlane,
– doradztwem przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, również finansowanych ze środków publicznych i zagranicznych, oraz obsługą projektów deweloperskich,
– sporządzaniem wniosków, odwołań od decyzji wydanych przez organy I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do naczelnego Sądu Administracyjnego,
– negocjacjami z osobami fizycznymi i podmiotami utrudniającymi uzyskanie pozwolenia na budowę,
– reprezentacja w sądach powszechnych w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, dotyczących kar umownych,
zwrotu kaucji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie umowy i in.

Kancelaria Deboa działa przede wszystkim na terenie miasta Szczecin oraz obszarze obejmującym województwo zachodniopomorskie, jesteśmy jednak otwarci na współpracę z Klientami na terytorium całego kraju.