Dla naszych Klientów przygotowaliśmy ponad 40 wniosków.

Łączna kwota dotacji jakie pozyskaliśmy dla naszych klientów to ponad 70 000 000 zł.

Oferujemy kompleksowe prowadzenie projektu uzyskania dotacji, m.in.:

: Analiza i planowanie projektu
: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
: Zarządzanie projektem oraz monitoring
: Rozliczenie dotacji

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, jako kraj członkowski otrzymujemy z jej ogólnego budżetu środki na rozwój. Ponad 80 mld euro przyznano nam w latach 2007-13 w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Przed nami kolejny okres, w którym przewidziana jest spora pomoc i środki dla firm. W latach 2014-2020 pochodzić będą one z trzech głównych programów:

– Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
– Regionalnego Programu Operacyjnego;
– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ubieganie się o uzyskanie dotacji na otworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością wyboru najkorzystniejszego sposobu pozyskania kapitału oraz poświęceniem czasu na diagnozę wyzwań i stworzenie projektu, a także formalności związane z rozliczaniem dotacji oraz sporządzaniem wniosku. Jest to proces długotrwały i wymagającym zaangażowania. Nasza oferta obejmuje także odpowiednie przygotowanie firmy do uczestnictwa w procedurze aplikacyjnej, wsparcie w dopracowaniu pomysłu inwestycyjnego, a także stałą współpracę i pomoc w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania dotacji na różnorodne cele biznesowe, w tym rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy za pomocą innowacyjnych rozwiązań biznesowych w ramach programów realizowanych przez ARiMR oraz Urząd Marszałkowski.

Cechuje nas wysoka jakoś usług w zakresie doradztwa biznesowego, menadżeringu oraz zajmowania się zagadnieniami związanymi z obsługą prawną przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności z branży deweloperskiej i szeroko rozumianej energetyki odnawialnej, w szczególności takie jak farmy wiatrowe, fotowoltaika, biogazowanie.

W Naszej ofercie znajduje się:

a) Analiza i planowanie projektu:
• analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji
• wskazanie planowanych terminów konkursów, w celu wyboru najlepszego źródła finansowania
• konsultacje dotyczące wyboru konkretnego projektu, mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów

b) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
• sporządzenie wniosku o dotację włącznie z dokumentacja dodatkową: biznesplan, studium wykonalności
• pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę etc.)
• przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji
• skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej

c) Zarządzanie projektem oraz monitoring
• konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku
• monitorowanie i kontrola realizacji projektu, dokonywanie niezbędnych uzupełnień
• pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje
• doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego
• współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania

d) Rozliczenie dotacji
• przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji
• przygotowanie wniosku o płatność
• sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu